Policies and Procedures

This information is important. If you need help understanding the information, call Sarah at (612) 354-6802. If you need these documents in a language other than English, tell the representative and we will arrange for an interpreter and / or document translation.

Esta información es importante. Si necesita ayuda para comprender la información, llame a Sarah (612) 354-6802. Si necesita estos documentos en un idioma que no sea inglés, dígaselo al representante y haremos los arreglos para un intérprete y / o traducción de documentos.

Macluumaadkan waa muhiim. Haddii aad u baahan tahay caawimaad ku saabsan fahamka macluumaadka, ka wac Sarah (612) 354-6802. Haddii aad dukumiintiyadan ugu baahan tahay luqad aan Ingiriis ahayn, u sheeq wakiilka waxaanan kuu diyaarin doonnaa turjumaan iyo / ama turjumaad dukumiinti ah.