Equitable Engagement Plan

Find EPIC’s Equitable Engagement Application below, outlining the organization’s plans for reaching neighbors who have historically been under-represented in the organization and how EPIC plans to use the city’s funds dedicated to Equitable Engagement.

This information is important. If you need help understanding the information, call Sarah at (612) 354-6802. If you need these documents in a language other than English, tell the representative and we will arrange for an interpreter and / or document translation.

Esta información es importante. Si necesita ayuda para comprender la información, llame a Sarah (612) 354-6802. Si necesita estos documentos en un idioma que no sea inglés, dígaselo al representante y haremos los arreglos para un intérprete y / o traducción de documentos.

Macluumaadkan waa muhiim. Haddii aad u baahan tahay caawimaad ku saabsan fahamka macluumaadka, ka wac Sarah (612) 354-6802. Haddii aad dukumiintiyadan ugu baahan tahay luqad aan Ingiriis ahayn, u sheeq wakiilka waxaanan kuu diyaarin doonnaa turjumaan iyo / ama turjumaad dukumiinti ah.